Så er det tid til generalforsamling i foreningen coding pirates skanderborg.
Mød op så du kan hører hvordan det går, blive medlem og komme med gode forslag til fremtiden 🙂

Generalforsamlingen afholdes d. 9. april klokken 19:10 – 21:00 på Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (nuværende 250,-)
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af ekstern revisor(nuværende CP sekreteriat)
 8. Forslag: Opdatering af vedtægter så de afspejler CP standard vedtægter.
  1. Nuværende vedtægter
  2. Foreslåede vedtægter
 9. Indkomne forslag
 10. EventueltForslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Foreningens medlemmer er:

 • Børn og unge i alderen 7-17 år samt deres forældre. Alle medlemmer er stemmeberettigede med én stemme pr. betalt kontingent.
 • Voksne, som deltager i at drive Coding Pirates enten som frivillige undervisere, som planlæggere og afviklere af andre opgaver eller som varetagere af foreningens interesser.