Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Coding Pirates Horsens

Tid: 2/5 2018 kl. 19.15

Sted: Bankagerskolen, Bankagervej 99, 8700 Horsens

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest én uge før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter, altså senest d. 25. april via mail ho[email protected]

Bestyrelsen ligger op til en ændring af vedtægternes §7 ”Bestyrelsen”. Ændringen vil bestå i at bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der i lige år vælges 3 medlemmer af bestyrelsen, og i ulige år vælges 2 medlemmer af bestyrelsen. Suppleanter vælges fortsat for 1 år af gangen. Den endelige formulering af vedtægtsændringen vil blive sendt rundt sammen med evt. indkomne forslag inden generalforsamlingen.

Alle er velkommen til at deltage, men jvf vedtægterne er det kun betalende medlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen. Dvs børn, der går til Coding Pirates samt frivillige, forældre og andre, der har betalt frivilligekontingent til Coding Pirates Horsens, som kan stemme.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Vedtægtsændringer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Der skal vælges 2 medlemmer – følgende har meddelt deres kandidatur:
 9. Der skal vælges 2 suppleanter -følgende har meddelt deres kandidatur:
 10. Valg af revisor og suppleanter
 11. Der skal vælges 1 revisor
 12. Der skal vælges 1 revisorsuppleant
 13. Indkomne forslag:
 14. Eventuelt