Indkomne forslag

  1. Oprettelse af venneforening

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Siden Coding Pirates Denmarks etablering har der været hyppige forespørgsler fra firmaer og privatpersoner om, hvordan de vil kunne støtte Coding Pirates uden, at det var deciderede sponsorater. Det har løbende været drøftet, hvordan dette kunne gøres og hidtil har der ikke været fundet en god model. Hovedbestyrelsen foreslår, at der nedsættes en venneforening, hvis formål er at støtte Coding Pirates’ virke via medlemsskaber.Hovedbestyrelsen foreslår, at der udpeges et par interesserede Coding Pirates’ frivillige, som undersøger muligheden for og evt. står for at oprette denne venneforening.

  1. Udarbejdelse af eventhåndbog

Forslagsstiller: Sheeba Qazi fra Rødovre

Der arrangeres mange events af Coding pirates forening. Og det arrangeres af lige så forskellige mennesker.

Det kan være at der findes en guideline/håndbog, men jeg synes der skal udarbejdes en Event-håndbog. Hvordan arrangerer man de forskellige typer events i CP. Nogle ting er fast og så er der frihed til mange ting. Hvem sørger for at oprette event i medlemssystemet, hjemmeside, Facebook. Hvilke FB sider osv osv.

Jeg har selv arrangeret for Coding pirates, så jeg har Input til hvad der kunne stå i sådan en bog 🙂

Mvh.

Sheeba

  1.  Yderligere involvering af frivillige i udvalgsarbejdet

Forslagsstiller: Heidi Svale Andersen og John Munk, CP-Herning og Christoffer Hviid Poulsen, CP-Brande

Større åbenhed omkring CP-DK’s Hovedbestyrelse og udvalgene, ved at invitere flere frivillige med ind i det daglige arbejde. Startende med 1-2 frivillige, som ikke i forvejen sidder i CP-DK`s hovedbestyrelse i hvert udvalg inden sommeren 2018. HB og sekretariatet forpligtes på denne åbenhed og indlemmelse af medlemmer for at højne medlemsdemokratiet.

  1. Nedsættes et udviklingsudvalg

Forslagsstiller: Heidi Svale Andersen og John Munk, CP-Herning og Christoffer Hviid Poulsen, CP-Brande

Oprettelse af et udviklingsudvalg, der skal fungere som hovedbestyrelsens og sekretariatets højre hænder. Ideen med udvalget er en slags tænketank, der giver sparring og ideudvikling. Udvalget skal være med til at udarbejde foreningens udviklingsplan, visioner og retningslinjer og derudover understøtte formandskabet i CP-DK og sekretariatslederen i det daglige arbejde. Udvalget skal bestå af minimum 5 frivillige, som ikke er i CP-DK`s hovedbestyrelse eller ansat på sekretariatet. Udvalget oprettes hurtigst muligt efter CP-DK`s generalforsamling. Man kan evt vælge repræsentanterne (evt. suppleanter) direkte på generalforsamlingen. HB og sekretariatet forpligtes til at arbejde videre med de forslag mm. udvalget kommer med. Dette er med til at lette arbejdsbyrden for HB-medlemmer og sekretariatet, sikre at hele CP-flåden sejler i samme retning og højner medlemsdemokratiet.

  1. Hovedbestyrelsen og sekretariatet pålægges at udsende månedlige nyhedsbreve til afdelingskaptajner

Forslagsstiller: Heidi Svale Andersen og John Munk, CP-Herning og Christoffer Hviid Poulsen, CP-Brande

Generalforsamlingen pålægger CP-DK`s hovedbestyrelse og sekretariat at lave månedlige nyhedsbreve på mail til CP`s lokalafdelings formænd, så flere informationer når ud til alle lokalafdelingerne.

  1. Kassereren og sekretariatet pålægges, at medlemsbetalingen for frivillige returneres til lokalforeningerne senest til sommerferien.

Forslagsstiller: Heidi Svale Andersen og John Munk, CP-Herning og Christoffer Hviid Poulsen, CP-Brande

Sekretariatet og CP-DK ́s kasserer forpligtes til inden sommerferien, at have udbetalt de 75 kr for frivilliges medlemskab med tilbagevirkende kraft (incl. 2018). Det bliver lettere for de lokale bestyrelser at argumentere overfor de frivillige, at de skal blive medlemmer og betale frivillig-kontingent, når de er sikre på, at pengene kommer retur til frivilligpleje i lokalforeningen.